Ks. bp. prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga - Biskup diecezjalny pelpliński

W marcu 1994 r. MRN w Chojnicach postanowiła nadać tytuł honorowego obywatela miasta Chojnic ks. Janowi Bernardowi Szladze, biskupowi pelplińskiemu.

Jan Bernard Szlaga, syn Jana i Heleny z domu Sciesińskiej, urodził się 24 maja 1940 r. w Gdyni. Ojciec w tym mieście, wówczas pracownik Poczty Polskiej pracował na kolei. Był najmłodszym z sześciorga rodzeństwa. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Gdyni w latach 1947 – 53. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w szkole średniej, najpierw w Collegium Leoninum w Wejherowie, a od roku 1955 / 56 był uczniem Collegium Marianum w Pelplinie. Tam w 1957 r. zdał pierwszą maturę, prywatną, za która uzyskał nagrodę Rektora WSD. W czasie studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w 1959 r. zdał maturę.

2 czerwca 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie, po czym pracował jako wikariusz w Łęgu i Jabłonowie Pomorskim. 1 października 1965 r. rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1968 r. uzyskał tytuł magistra teologii oraz stopień licencjata teologii w zakresie nauk biblijnych. Na Wydziale Teologicznym KUL – u rozpoczął zajęcia dydaktyczne, zaangażowany na stanowisku asystenta. W roku akademickim 1972 / 73 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W roku 1976 habilitował się na wydziale Teologicznym KUL – u na podstawie rozprawy „Nowość przymierza Chrystusowego według Listu do Hebrajczyków” (ukazała się drukiem i uzyskała nagrodę Rektora), poczym w 1979 r. został powołany na stanowisko docenta i kierownika Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu. W roku 1983 został powołany na stanowisko profesora w tejże Katedrze i uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Wcześniej w roku 1977, został profesorem egzegezy w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W latach 1979 – 81 był prodziekanem Wydziału Teologicznego, a w 1981 – 84 dziekanem, po czym w 1984 r. został wybrany na prorektora KUL – u. Ze względu na pracę wśród młodzieży, inwigilowany przez służbę bezpieczeństwa, kilkakrotnie wzywany był do stawienia się w Urzędzie ds. Wyznań.

26 maja 1988 r. został prekonizowany na biskupa tytularnego i pomocniczego chełmińskiego. Bullę nominacyjną podpisał Jan Paweł II 13 czerwca 1988 r. Po przyjęciu sakry biskupiej, zajęcia dydaktyczne na KUL – u zachował w pełnym wymiarze. Pozostał nadal współpracownikiem redakcji „Encyklopedii Katolickiej” (do1996 r.). Po reorganizacji struktur Konferencji Episkopatu Polski został 2 maja 1996 r. wybrany na przewodniczącego Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. 19 marca 1992 r. został prekonizowany na biskupa diecezjalnego chełmińskiego (25 marca 1992 zmiana nazwy na pelplińską, sufragania metropolii gdańskiej). Rządy w diecezji pelplińskiej objął 29 marca 1992 r. Uroczysty ingres do bazyliki katedralnej w Pelplinie miał miejsce 24 maja 1992 r. Zmarł 25 kwietnia 2012 r.

Dewiza biskupia: Parare vias Domini (Przygotować drogi Panu).

Oprac (red) Z.S.